انتخاب برگه

Motion graphics

The acclaimed work of the year By Dr. Mohammad Hossein Hosseinpour The problem became so complex and vital that the early man of the caveman sought a more efficient method than inscriptions or paintings and engravings on animal skins, and there was a need for motion...

موشن گرافیک یا گرافیک موشنی

اثر تحسین شده ی سال نوشته ی دکتر محمدحسین حسین پور مساله آن جا بغرنج زجرآور و حیاتی شد که انسان اولیه ی غار نشین به دنبال روش کارآمد تری نسبت به سنگ نوشته و یا نقاشی ها و حکاکی های بر روی پوست حیوانات بود، و آنجا نیاز به موشن گرافیست ها مطرح، بحث و تبادل نظر و جدل و...

The drilling area of oil wells reached 31,000 meters

Deputy Managing Director of the National Iranian Drilling Company in drilling operations said: the drilling area of ​​oil and gas wells in the first four months of this year in the oil-rich areas of the country with the use of the company’s rigs reached 31...

متراژ حفاری چاه های نفت به 31هزار متر رسید

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری گفت: متراژ حفاری چاه های نفت و گاز در چهار ماه نخست سال جاری در مناطق نفتخیز کشور با کاربست دکل های این شرکت به 31  هزار و 35 متر رسید. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران حمید رضا خوش آیند روز یکشنبه...